Föreningsstadga1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Kvarkens havsöring/Merenkurkun taimen rf ry och dess
hemort är Korsholm

2. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att befrämja havsöringstammen samt utveckla ett hållbart
fritidsfiske.
För att förverkliga syftet skall föreningen samarbeta med andra föreningar,
organisationer och myndigheter. Anordna tävlingar, informationstillfällen,
seminarier och utflykter.
3. Medlemmarna
Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna
Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie- och understödande medlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

6. Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 7 andra ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande santt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möte. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

11. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
9. val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.